Vocal - S. J. Jananiy

Voilin - M. Vijayaganesh

Mridangam - Guru Raghavendra

Ghatam - Solai