May4

Concert - 610th Annamacharya Jayanthi

Annamacharya Kala Mandiram, Tirupati, Andra Pradesh

Violin - Sri. K. V. Krishna

Mridangam - Sri. Tirupati Sudhakar

Muhasing - Sri. Prasad